Ο ΣΤΕΚ στο πλαίσιο των δράσεων του για μεγαλύτερη κατανόηση των δεδομένων στον κυπριακό τουρισμό και συμβολή στην ενίσχυση της κοινωνίας της γνώσης, ετοιμάζει κατά καιρούς χρήσιμες στατιστικές αναλύσεις.

Πιο κάτω ακολουθούν οι αναλύσεις των πιο πρόσφατων και των διαχρονικών δεδομένων για τα έσοδα του τομέα καθώς και σχετικά σημαντικά σχόλια.

Σύγκριση Αφίξεων και Εσόδων

Διαχρονικά έσοδα ανά μήνα

Έσοδα αφίξεις τουριστών σε άλλες χώρες