Ο ΣΤΕΚ στο πλαίσιο των δράσεων του για μεγαλύτερη κατανόηση των δεδομένων στον κυπριακό τουρισμό και συμβολή στην ενίσχυση της κοινωνίας της γνώσης, ετοιμάζει κατά καιρούς χρήσιμες στατιστικές αναλύσεις.

Πιο κάτω ακολουθούν αναλύσεις των πιο πρόσφατων και των διαχρονικών δεδομένων για τις αφίξεις και τα έσοδα του τομέα καθώς και σχετικά σημαντικά σχόλια.

  1. Αφίξεις ανά μήνα (2001-2023)
  2. Αφίξεις από κύριες τουριστικές αγορές
  3. Σύγκριση Αφίξεων και Εσόδων (2019-2023 και 2022-2023)
  4. Διαχρονική σύγκριση αφίξεων και εσόδων