Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδας-Κύπρου 2014-2020 «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» και ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης  (στο εξής Πράξη Re-Cult), απευθύνει

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

σε ενδιαφερόμενους και επαγγελματίες τουρισμού για την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης σε θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υλοποίησης και υποστήριξης ταξιδιών – εκδρομών και διαφόρων δρώμενων με προσκυνηματικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον.

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση 250 επιχειρηματιών και εργαζόμενων στον τομέα του θρησκευτικού/πολιτιστικού τουρισμού, αλλά και όσων ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον τομέα αυτόν.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • απόφοιτους πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής και
  • απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τουριστικό κλάδο
  • επαγγελματίες και στελέχη του τουριστικού κλάδου, που διαχειρίζονται σχετικά ζητήματα του τουριστικού προϊόντος ή που επιθυμούν να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο στον τομέα του σχεδιασμού και της εφαρμογής των πολιτικών του θρησκευτικού/πολιτιστικού τουρισμού

Τόπος, χρόνος και τρόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί για κάθε προορισμό, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και εξ αποστάσεως (διαδικτυακά). Κάθε πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 16 ωρών και ολοκληρώνεται σε τέσσερις περιόδους των τεσσάρων ωρών. Η διεξαγωγή τους θα πραγματοποιηθεί υπό την μορφή workshops στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα και το εκπαιδευτικό υλικό των σεμιναρίων θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή. Ο αριθμός των εκπαιδευομένων ανά σεμινάριο δε θα υπερβαίνει τα 20 άτομα.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων θα τηρηθούν μέτρα που θα πληρούν τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις, σύμφωνα με τα εκάστοτε πρωτόκολλα για την COVID-19.

Πρόγραμμα σεμιναρίων

Ο αριθμός των εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανά προορισμό ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής.

Περιεχόμενο Σεμιναρίων

Το περιεχόμενο των σεμιναρίων αφορά θέματα σχετικά με τον προσκυνηματικό, τον θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό με σκοπό την παροχή στους εκπαιδευόμενους γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, την υποστήριξη και την προώθηση σχετικών δράσεων. Το περιεχόμενο των σεμιναρίων αναπτύσσεται ανά προορισμό (Λευκωσία, Λεμεσός, Πάφος, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Τρόοδος) και διεξάγεται στην αντίστοιχη περιοχή.

Ενδεικτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής εκπαιδευτικές ενότητες:

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν επιχειρηματίες και επαγγελματίες (εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού) του τουριστικού κλάδου, καθώς και όσοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον κλάδο, οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
  • Να έχουν ικανοποιητική γνώση της ελληνικής ή της αγγλικής γλώσσας

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων, καθώς και η βαθμολογία που λαμβάνει κάθε κριτήριο παρατίθενται παρακάτω:

Η μέγιστη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο/-η είναι τα 65 μόρια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, η επιλογή θα γίνει βάσει της ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής.

Πιστοποίηση συμμετοχής

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, θα αποσταλεί στον κάθε συμμετέχοντα πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος.

Διαδικασία υποβολής αίτησης & δικαιολογητικών συμμετοχής υποψήφιων

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος, για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής που ακολουθούν της υποβολής των Αιτήσεων, θα πρέπει να προβεί στη συμπλήρωση και υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής, ηλεκτρονικά, ακολουθώντας το link https://docs.google.com/forms/d/1i4jbwb-z5n_6rpjP-sFBjCEdDdCzEeFHCwIhPSj3B6M/edit από τις 09/05/2022.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανέρχεται στους 250 και η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα της αίτησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, σε περίπτωση που ζητηθούν από τον Φορέα. Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους μέσω email.

Πληροφορίες:

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 97776506 (κα Θεοδωρέσκου) ή να στείλετε το μήνυμά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση eflekou@icapcrif.com (Κα Λέκου).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.recult-greece-cyprus.eu.

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής

https://docs.google.com/forms/d/1i4jbwb-z5n_6rpjP-sFBjCEdDdCzEeFHCwIhPSj3B6M/edit