Η συλλογική προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων στον τουριστικό τομέα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που έφερε η πανδημία COVID–19, είναι αξιέπαινη. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι εμφανή, αφού η Κύπρος πέτυχε να ανακτήσει το 46.8% των εσόδων της σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο (πρώτοι 9 μήνες) του 2019, δηλαδή πριν από την πανδημία. Όπως προκύπτει από έκθεση του οίκου DBRS, το συγκεκριμένο ποσοστό ήταν το υψηλότερο ανάμεσα στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Παρόλα αυτά, οι προκλήσεις έως ότου επιστρέψει ο τουριστικός τομέας στην πλήρη ομαλότητα είναι μεγάλες, όπως φυσικά είναι και οι προοπτικές σε περίπτωση γρήγορης ανάκαμψής του.

Από τον τρόπο που έχει συμπεριφερθεί η αγορά, αλλά και από τις επιλογές των τουριστών, είναι πασιφανές ότι η διαχρονική θέση του ΣΤΕΚ για προσήλωση στον ποιοτικό τουρισμό είναι πλέον μονόδρομος. Ο εκσυγχρονισμός του τομέα και η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών, θα φέρει μεγαλύτερη σταθερότητα και θα δώσει προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστικών μας προορισμών, επιφέροντας μεγαλύτερα έσοδα στην οικονομία του τόπου.

Το στοίχημα που καλούνται να κερδίσουν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στον τουριστικό τομέα, είναι η γρήγορη επιστροφή στην ομαλότητα το 2022, δεδομένου ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν. Έτσι, η επικαιροποίηση των στόχων αλλά και των εργαλείων υλοποίησης τους, αποτελούν προαπαιτούμενο συστατικό, εάν θέλουμε πραγματικά να μεγιστοποιήσουμε τα θετικά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας.

Όπως διαφαίνεται, σύμμαχό στην προσπάθεια μας αυτή θα έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του τουριστικού τομέα για την ίδια και τα κράτη μέλη της, επεξεργάζεται νέες δράσεις για να βοηθήσει και να στηρίξει τον τουρισμό, προς ένα πιο βιώσιμο, ψηφιακό και περιεκτικό μέλλον. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα έσοδα από τον τουρισμό ανέρχονται στο 10% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Ένωσης, παρέχοντας άμεσα εργασία σε 22.600.000 πολίτες.
Φυσικά, δεν μπορούμε να μιλάμε για ποιοτική αναβάθμιση του τομέα εάν δεν λυθεί πρώτα το μείζον πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού. Συνεπώς, η βραχυπρόθεσμη εφαρμογή άμεσων δράσεων που θα επιλύουν το πρόβλημα, όπως η ταχύρρυθμη εισαγωγή ανθρώπινου δυναμικού από τρίτες χώρες είναι επιτακτική. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να χαραχθεί μια μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πολιτική από το κράτος, ώστε να εκπαιδεύονται κύπριοι ή κοινοτικοί πολίτες, οι οποίοι θα στελεχώνουν τον τουριστικό κλάδο, μειώνοντας ταυτόχρονα την ανεργία.

Συνοψίζοντας, η πανδημία ήταν και ίσως παραμένει μια πρόκληση στο νέο κοινωνικοοικονομικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που ζούμε, η οποία έχει αναντίλεκτα επηρεάσει τα μέγιστα τον τουριστικό κλάδο. Το τουριστικό προϊόν θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και να εξελιχθεί. Όσο πιο γρήγορα το κάνουμε, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη για την τουριστική βιομηχανία, για την οικονομία του τόπου μας και γενικότερα για την κυπριακή κοινωνία.

του Χρήστου Ξενοφώντος, Ανώτερος Λειτουργός ΣΤΕΚ