Στρατηγικό ρόλο έχει αναλάβει ο ΣΤΕΚ για την ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς

Σε διεθνές συνέδριο με θέμα «Νέες τάσεις και προοπτικές ανάπτυξης και προώθησης του θρησκευτικού – προσκυνηματικού τουρισμού» συμμετείχε ο ΣΤΕΚ με τη Γενική Διευθύντρια του Χρυσαίμιλη Ψηλογένη να εκπροσωπεί τον ΣΤΕΚ από πλευράς παρουσίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Μεγιστο-ποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο, μέσα από τη στοχευμένη α-νάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου» και ακρωνύμιο RECULT MAGNUM, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.)και από Εθνικούς Πό-ρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης από το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου (ΚΕΑ Ι.Μ. ΣΥ-ΡΟΥ) πρόσφατα
παρουσιάσθηκαν:
• οι πλέον πρόσφατες και καινοτόμες τεχνικές για την ψηφιοποίηση κειμηλίων και δημιουργίας ε-μπειριών επαυξημένης πραγματικότητας μέσω εργαστηριακών σεμιναρίων ,
• οι διεθνείς εξελίξεις για την τουριστική ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρο-νομιάς και της ανάπτυξης του θρησκευτικού/προσκυνηματικού τουρισμού,
• καλές πρακτικές ψηφιοποίησης κειμηλίων άυλης θρησκευτικής κληρονομιάς και δημιουργίας ψη-φιακών και υβριδικών μουσείων και
• αναδείχθηκαν οι νέες τάσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτουν οι επαγγελ-ματίες που απασχολούνται στο πεδίου του θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου διοργανώθηκε ανοιχτή συζήτηση με τη συμμετοχή κρατικών και επιχειρηματικών φορέων από την Ελλάδα και την Κύπρο σχετικά με την ανάπτυξη πολιτικών και την αξιο-ποίηση θεσμικών εργαλείων για την ανάδειξη του θρησκευτικού-προσκυνηματικού τουρισμού. Τη συζήτη-ση συντόνισε η Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) κα Χρυσαί-μιλη Ψηλογένη και συμμετείχαν η Υφυπουργός Τουρισμού της Ελλάδος κα Σοφία Ζαχαράκη, ο Χωρικός Αντιπεριφεριάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης, ο Πρόεδρος HATTA κ. Νικόλαος Κελαϊδίτης και ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου Κυκλάδων κ. Γιάννης Ρούσσος.

Το Συνέδριο, ολοκληρώθηκε με τη γενική διαπίστωση ότι ο κλάδος του Προσκυνηματικού – Θρησκευτικού Τουρισμού αποτελεί μία ανερχόμενη μορφή Εναλλακτικού Τουρισμού, που προωθεί την αειφόρο ανάπτυ-ξη, την επικοινωνία και γνωριμία λαών και πολιτισμών, και προσφέρει πνευματικές διεξόδους σε μία κατ’ εξοχήν υλόφρονα εποχή.

Σε δηλώσεις της η Γενική Διευθύντρια του ΣΤΕΚ είπε ότι «Ο στόχος της πράξης Re-Cult MAGNUM είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο χωρών με τη δημιουργία τεσσάρων ψηφιακών μουσείων, δυο στην Κύπρο, ένα στην Κρήτη και ένα στη Σύρο, καθώς και με τον σχεδιασμό κοινής στρατηγικής branding στην περιοχή παρέμβασης του έργου. Επιπλεόν, κύριος στόχος μέσα από το Έργο είναι η μεγιστοποίηση του αντικτύπου του θρησκευτικού Τουρισμού, η προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των τριών Εκκλησιών. Οι τρεις Εκκλησίες αξιοποιούν τα αποτελέσματα δύο προϋπαρχόντων έργων, RECULT και Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων, τα οποία αφορούν την μεθοδική ψηφιοποίηση και ανάδειξη της θρησκευτικής υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΣΤΕΚ αναλαμβάνει στρατηγικό ρόλο και παραμένει αρωγός για τη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς του ελληνισμού».