Ο ΣΤΕΚ στο πλαίσιο συμμετοχής του στην πράξη Recult Magnum, «Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου», του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος INTERREG V-A 2014 – 2020 ανέλαβε μεταξύ άλλων την υλοποίηση της Στατιστικής Ανάλυσης δεδομένων θρησκευτικού τουρισμού, με στόχο την τμηματοποίηση των εν λόγω τουριστών και την υποστήριξη των Τουριστικών φορέων κατά τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Η πρωτογενής έρευνα Θρησκευτικού Τουρισμού υλοποιήθηκε στην Κύπρο την περίοδο Νοεμβρίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2022. Η έρευνα χωρίστηκε σε τρία μέρη:

  • έρευνα στα αεροδρόμια της Κύπρου (ερωτηματολόγιο 1),
  • έρευνα σε ξενοδοχεία της χώρας (ερωτηματολόγιο 2) και
  • έρευνα σε σημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος (ερωτηματολόγιο 3).

Συλλέχθηκαν 500 απαντήσεις για κάθε ερωτηματολόγιο (συνολικά 1500 ερωτηματολόγια).

Τα αποτελέσματα της μελέτης πρόκειται να τροφοδοτήσουν την δράση επέκτασης του Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού, ένα σύστημα λήψης αποφάσεων πολιτικής, το οποίο έχει αναπτυχθεί υπό την αιγίδα του ΣΤΕΚ στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος Re-Cult.

Παρουσιάζονται κατωτέρω τα κύρια πορίσματα της μελέτης:

  • Η πλειοψηφία, συγκεκριμένα το 89% των ερωτηθέντων των ταξιδιωτών επισκέφθηκαν την χώρα για να απολαύσουν το τουριστικό προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα», και το 43,4% των ερωτηθέντων επισκέφθηκαν κάποιο θρησκευτικό σημείο κατά την παραμονή τους. Το ποσοστό αυτό αποδεικνύει ότι ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό εμπλουτιστικό προϊόν της ταξιδιωτικής εμπειρίας στην Κύπρο.
  • Οι περισσότεροι επισκέπτες έκλεισαν μόνοι τους το ταξίδι, χωρίς να απευθυνθούν σε τουριστικούς πράκτορες (10% κατά ανώτατο όριο στο Ερωτηματολόγιο 1 έκλεισε με Οργανωτές Ταξιδίων). Συνεπώς, τα τρία (διακοπτόμενα) χρόνια στα οποία υλοποιήθηκε η έρευνα πεδίου (2020-2022) παρατηρήθηκε μία σχετική μείωση των κρατήσεων μέσω Οργανωτών Ταξιδίων.

Ο τουρισμός ως μια δραστηριότητα μείζονος σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας απαιτεί έξυπνη και στοχευμένη προσέγγιση της αγοράς, με την χρήση νέων τεχνολογιών και στοχευμένες δράσεις ηλεκτρονικού marketing. Η ανάγκη αξιοποίησης των πιο πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων στο χώρο της Ψηφιακής Ενημέρωσης, καθώς οι δυνατότητες που αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την παροχή υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων, είναι πολυάριθμες και καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του στρατηγικού σχεδιασμού των αρμόδιων Αρχών και φορέων, καθώς και των επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, παρατηρείται διεθνώς μία συνεχής μεταβολή στην τουριστική ζήτηση από τον μαζικό τουρισμό σε πιο εξατομικευμένες μορφές παροχής τουριστικού προϊόντος, οι οποίες απευθύνονται στον μεμονωμένο επισκέπτη με προσωποποιημένο τρόπο.

Η τμηματοποίηση μίας αγοράς (market segmentation) είναι μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες στο σύγχρονο μάρκετινγκ. Με τη διαδικασία αυτή, μία μεγάλη ετερογενής αγορά διαιρείται σε μικρότερα τμήματα (ή υποαγορές) που παρουσιάζουν πιο ομοιογενή χαρακτηριστικά όσον αφορά το προϊόν ή την υπηρεσία μιας επιχείρησης. Με τη διαίρεση αυτή βρίσκει κανείς πολλά τμήματα από τα οποία διαλέγει εκείνα που παρουσιάζουν τις καλύτερες προοπτικές για την περίπτωση του, δηλ. τις λεγόμενες αγορές-στόχους όπου και συγκεντρώνει τις προσπάθειες και πόρους του για μάρκετινγκ ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Το στατιστικό μοντέλο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης, ανέδειξε ως κύρια τμήματα πελατείας θρησκευτικού τουρισμού την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τον εγχώριο τουρισμό. Τα δεδομένα αυτά, αξιοποιήθηκαν στην στρατηγική Branding & Digital Marketing, που θα υλοποιηθεί το προσεχές διάστημα στο πλαίσιο του προγράμματος Recult Magnum.