Σκοπός και Άξονες Δράσης / Goals and Aims of ACTE

Οι κύριες επιδιώξεις του ΣΤΕΚ είναι:
• Η ποιοτική τουριστική και πολιτισμική προβολή της Κύπρου.
• Η αναγνώριση της Κύπρου διεθνώς ως τουριστικού προορισμού ποιότητας.
• Η ανάκτηση της φθίνουσας ανταγωνιστικότητας της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της Κύπρου.
• Η καθολικότητα τουριστικής συνείδησης, η αλλαγή νοοτροπίας και η επαγγελματική δεοντολογία.
• Η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαιότητας μεταξύ των τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Κύπρου.
• Η έρευνα και μελέτη του τουρισμού της Κύπρου σε σχέση με τις απαιτήσεις και αναζητήσεις των συνεχώς αναδιαμορφούμενων αγορών προέλευσης της τουριστικής ροής.
• Η προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα, του ιστορικού πλούτου και του φυσικού, πολιτιστικού και ιστορικού περιβάλλοντος της Κύπρου.
• Η στενή και α-κομματική συνεργασία με τους κρατικούς και άλλους συντελεστικούς παράγοντες ανάπτυξης του τουρισμού της Κύπρου.
• Ο εκσυγχρονισμός της τουριστικής νομοθεσίας και η καταπολέμηση της πολυνομίας και της πολυαρχίας.
• Η αναβάθμιση υπηρεσιών ώστε να είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Η προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου.

Ο ΣΤΕΚ συμμετέχει ισότιμα σε Συμβούλια, Σώματα και Επιτροπές όπως:
• Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ).
• Δ.Σ. ΑΞΙΚ
• Επιτροπή Ξενοδοχείων του ΚΟΤ (Έγκριση Σχεδίων και Κατάταξη Ξενοδοχειακών μονάδων)
• Συμβουλευτική Επιτροπή Τουρισμού του ΚΟΤ
• Περιφερειακές Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου, Λευκωσίας και Τροόδους.
• Τεχνικές Επιτροπές υπό την Προεδρία της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για διαμόρφωση Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων για ειδικότητες στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
• Εθνική Επιτροπή για το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Green Key.
• Συμβουλευτική Επιτροπή του Κλάδου Ξενοδοχειακών της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπό το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
• Παγκύπρια Ομάδα Εργασίας – Εφαρμογή του Άρθρου 14(1)(α) και (β) της Οδηγίας Πλαίσιο Υδάτων (200/60/ΕΚ) στην Κύπρο.

Goals and Aims of ACTE:

• The development of Cyprus as a sustainable quality tourist destination. 

• Creating and maintaining a quality image for the Cyprus tourism product, which shall match value for money.

• Multi-faceted and qualitative development of the hotel and tourism industry in Cyprus, with respect to the protection of its historic character as well as the natural and cultural environment.

• Strengthening and maintaining the competitive advantage of the Cyprus tourism product through the continuous qualitative upgrading of services.

•Balancing the long-term economic viability and profitable operation of hotel and tourist enterprises with environmental and cultural protection.

• The creation of tourism consciousness amongst staff in the tourism industry and the local population. 

• To protect, promote and develop the general interests of our Members and the tourism industry’s in general.

• The fostering of professional ethos and integrity in tourist enterprises.

• The development of a spirit of co-operation and mutual support amongst members.