Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδας-Κύπρου 2014-2020 «ΝΗΣΙΑ-ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» (το οποίο θα καλείται στο εξής «Πράξη SMART TOUR), σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά στη συνοπτική διαδικασία για την αγορά υπηρεσιών για την Διαχείριση και τον Συντονισμό Συναντήσεων του έργου.

Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) είναι Δικαιούχος στην πράξη SMART TOUR, στην οποία συμμετέχουν ως εταίροι οι ακόλουθοι φορείς από Ελλάδα και Κύπρο:

  • Περιφέρεια Κρήτης,
  • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
  • Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου.

Οι τρεις φορείς θα συνεργαστούν με σκοπό την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

  • Την ανάπτυξη και υλοποίηση της αναφερόμενης πράξης
  • Την στελέχωση ή τη χρηματοδότηση της αναφερόμενης πράξης ή και στους δύο τομείς
  • Την υλοποίηση των αντίστοιχων ενεργειών όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στην υποβληθείσα πρόταση.
  • Την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς της αναφερόμενης πράξης διαθέτοντας τους απαιτούμενους ανθρώπινους πόρους, τεχνογνωσία, υποδομές, εξοπλισμό και πρόσβαση σε πληροφορίες.
  • Να προβούν στις απαραίτητες δράσεις προώθησης και δημοσιότητας και στην κάλυψη των επιλέξιμων δαπανών των ενεργειών σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κανονισμοί και Οδηγίες της Επιτροπής)

Η παρούσα πρόσκληση προσφορών είναι διαμορφωμένη σε τμήματα. Καλείστε να αποστείλετε προσφορές για όποιο από τα δύο τμήματα της συνοπτικής διαδικασίας επιθυμείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες και τα έγγραφα του Διαγωνισμού πατήστε εδώ >>>> Έγγραφα Διαγωνισμού 3.3.3 & 5.3.4 06122022