Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά υπηρεσιών για Υλοποίηση Προγραμμάτων Ενημέρωσης – Κατάρτισης σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις του τουρισμού (Αρ. Παραδοτέων: 5.3.1 και 5.3.2)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης:

«ΝΗΣΙΑ-ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ», Πράξη «SMART TOUR».

Η πράξη  SMART TOUR συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 15% στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Συνολική εκτιμώμενη αξία διαγωνισμού €120.000,00

Δυνατότητα υποβολής προσφορών σε επιμέρους τμήματα:

Τμήμα 1-Παραδοτέο 5.3.1: € 80.000,00 (Ογδόντα χιλιάδες Ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τμήμα 2- Παραδοτέο 5.3.2: € 40.000,00 (Σαράντα χιλιάδες ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Διαγωνισμού: 17 Μαρτίου 2023

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 07 Απριλίου 2023

Πληροφορίες και έγγραφα του διαγωνισμού δίνονται στην ιστοσελίδα μας: http://acte.com.cy/ και αναλυτικά στον παρακάτω σύνδεσμο: http://acte.com.cy/smart-tour-interreg-va-greece-cyprus/ 

 

Έγγραφα Διαγωνισμού 531 & 532 v.2.0

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΣΤΕΚ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠ. SMART TOUR_16032023